Akcjonariusze

Zgodnie z Art. 5 § 5. Kodeksu Spółek Handlowych to miejsce wydzielone zostało do komunikacji z akcjonariuszami, wymaganej przez prawo lub statut.

Ogłoszenie 1 z 2 z dnia 24 czerwca 2021 r

Czeladź, dnia 24 czerwca 2021 r. 

Pan Paweł Wdowicki

Zawiadomienie

Działając w imieniu spółki The Solutions for Business Company z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czeladzi, (dalej: Spółka), w oparciu
o przepis art. 560 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamiam o zamiarze podjęcia przez Wspólników Spółki uchwały o przekształceniu Spółki (spółka przekształcana) w spółkę The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona) w trybie art. 551 i nast. k.s.h. i jednocześnie zwołuję:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O. S.K.A.

Walne Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00. w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Płonka  spółka cywilna w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103.

Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6. Przekształcenia spółki The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę The Solutions for Business Company spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia planu przekształcenia,
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie informuję, że wartość bilansowa majątku Spółki została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 maja 2021 r.
W oparciu o powyższe wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 r. została ustalona na kwotę 1 992 946,62 zł.

Ponadto informuję, że od dnia 06 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki wspólnicy mogą zapoznać się
z pełną treścią planu przekształcenia i załączników.

Załączniki:

 • Projekt uchwały o przekształceniu
 • Projekt umowy spółki przekształconej

              Czeladź, dnia 24 czerwca 2021 r.

Pan Zbigniew Gorczyński

 

Zawiadomienie

 

Działając w imieniu spółki The Solutions for Business Company z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czeladzi, (dalej: Spółka), w oparciu
o przepis art. 560 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamiam o zamiarze podjęcia przez Wspólników Spółki uchwały o przekształceniu Spółki (spółka przekształcana) w spółkę The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona) w trybie art. 551 i nast. k.s.h. i jednocześnie zwołuję:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O. S.K.A.

 Walne Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00. w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Płonka  spółka cywilna w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103.

Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6. Przekształcenia spółki The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę The Solutions for Business Company spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia planu przekształcenia,
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie informuję, że wartość bilansowa majątku Spółki została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 maja 2021 r.
W oparciu o powyższe wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 r. została ustalona na kwotę 1 992 946,62 zł.

Ponadto informuję, że od dnia 06 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki wspólnicy mogą zapoznać się
z pełną treścią planu przekształcenia i załączników.

Załączniki:

 • Projekt uchwały o przekształceniu
 • Projekt umowy spółki przekształconej

Czeladź, dnia 24 czerwca 2021 r.

For Business Company sp. z o.o.

Rynek 2

41-250 Czeladź

Zawiadomienie

 

Działając w imieniu spółki The Solutions for Business Company z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czeladzi, (dalej: Spółka), w oparciu
o przepis art. 560 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamiam o zamiarze podjęcia przez Wspólników Spółki uchwały o przekształceniu Spółki (spółka przekształcana) w spółkę The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona) w trybie art. 551 i nast. k.s.h. i jednocześnie zwołuję:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O. S.K.A.

 

Walne Zgromadzenia odbędzie się w dniu w dniu 06 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00. w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Płonka  spółka cywilna w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103.

Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6. Przekształcenia spółki The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę The Solutions for Business Company spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia planu przekształcenia,
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie informuję, że wartość bilansowa majątku Spółki została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 maja 2021 r.
W oparciu o powyższe wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 31 maja 2021 r. została ustalona na kwotę 1 992 946,62 zł.

Ponadto informuję, że od dnia 06 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki wspólnicy mogą zapoznać się
z pełną treścią planu przekształcenia i załączników.

Załączniki:

 • Projekt uchwały o przekształceniu
 • Projekt umowy spółki przekształconej

Ogłoszenie 2 z 2 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Czeladź, dnia 24 czerwca 2021 r.

Paweł Wdowicki

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

SPÓŁKI THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Z SIEDZIBĄ W CZELADZI

Działając w imieniu Spółki The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej jako „Spółka”) załączeniu przedkładam sporządzony przez komplementariusza- For Business Company sp. z o.o. plan przekształcenia Spółki
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikami.

Czeladź, dnia 24 czerwca 2021 r.

Zbigniew Gorczyński

 

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

SPÓŁKI THE SOLUTIONS FOR BUSINESS COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Z SIEDZIBĄ W CZELADZI

Działając w imieniu Spółki The Solutions for Business Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej jako „Spółka”) załączeniu przedkładam sporządzony przez komplementariusza- For Business Company sp. z o.o. plan przekształcenia Spółki
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikami.